PASLAUGŲ PIRKIMO-PARDAVIMO IR JŲ GRĄŽINIMO TAISYKLĖS

TKA INTERNETO SVETAINĖJE SIŪLOMŲ PASLAUGŲ PIRKIMO-PARDAVIMO IR JŲ GRĄŽINIMO TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios paslaugų pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato paslaugos Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant paslaugą.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas yra informuojamas internetinėje svetainėje www.tka.lt. Pirkėjui perkant paslaugas taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

1.3. Pirkti paslaugas turi teisę:

1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.3.3. juridiniai asmenys;

1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

1.4. Pardavėjas, patvirtindamas taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1.3. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti paslaugas.

1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, internetinėje svetainėje www.tka.lt suformavęs pirkinių krepšelį, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“ (žr. 4 punktą „Paslaugų užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai“).

1.6. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma TKA klientų duomenų bazėje neribotą laiką.

 

2. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

2.1.  Pirkėjas turi teisę pirkti paslaugas www.tka.lt internetinėje svetainėje šių Taisyklių ir kitose šios svetainės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

2.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti paslaugų pirkimo – pardavimo sutarties su VŠĮ Transporto Kompetencijų Agentūra, tačiau norėdamas susigrąžinti mokėjimą, privalo sistemoje užpildyti mokėjimo grąžinimo formą ne vėliau nei 24 val. iki paslaugos suteikimo datos. 

2.3. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas paslaugas ir už jas sumokėti sutartą kainą.

2.4. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

2.5. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją el. pašto adresu info@tka.lt arba jo internetinės svetainės „Struktūra ir kontaktai“ skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

2.6.  Svetainės www.tka.lt paslaugų pirkėjas, patvirtinant užsakymą, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

 

3. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

3.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis svetainėje www.tka.lt nurodytomis paslaugomis.

3.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo darbo stabilumui ir saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis svetainės www.tka.lt paslaugomis arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

3.3. Pardavėjas įsipareigoja saugoti Pirkėjo asmens duomenis, nurodytus svetainės www.tka.lt registracijos formoje, taip kaip tai nustatyta 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), TKA interneto svetainės privatumo politikoje ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą.

3.4. Pirkėjo asmens duomenys saugomi ne ilgiau, negu tai reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai.

3.5. Pirkėjas turi visas teises, nustatytas TKA interneto svetainės privatumo politikos VI skyriuje (Svetainės lankytojo teisės).

3.6. Pirkėjo asmens duomenų atskleidimas galimas tik TKA interneto svetainės privatumo politikos V skyriuje nustatytais tikslais.

 

4. Paslaugų užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.

4.1. Svetainėje www.tka.lt Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.

4.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.

4.3. Paslaugų kainos svetainėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.

4.4. Pirkėjas atsiskaito už paslaugas vienu iš šių būdų:

4.4.1. Pirkėjas paslaugas gali apmokėti tiesiogiai per Paysera sistemą arba pavedimu. Pavedimui reikalingi rekvizitai nurodomi prie apmokėjimo arba adresu: https://tka.lt/oro-transportas/kategorija/aviacijos-specialistams/egzaminavimo-klase/

4.4.2. Atsiskaitymas banko pavedimu – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į Pardavėjo banko sąskaitą.

5. Paslaugų grąžinimas.

5.1. Pirkėjas gali atšaukti paslaugą ne vėliau kaip 24 val. iki paslaugos suteikimo datos. Pirkėjas, norėdamas susigrąžinti mokėjimą, privalo sistemoje užpildyti mokėjimo grąžinimo formą. Neatšaukus paslaugos ir nepateikus prašymo pinigai negrąžinami.

5.2. Mokėjimai gražinami per 30 dienų į sąskaitą, nurodytą prašymo formoje, pateiktoje per registracijos paskyrą.

5.3. Dėl papildomų mokėjimo grąžinimo klausimų Pirkėjas gali kreiptis el. paštu adresu: payment@tka.lt, temoje nurodęs “Mokėjimo grąžinimas”. 

6. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė.

6.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

6.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis svetaine www.tka.lt.

6.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie interneto svetainės www.tka.lt naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

6.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai žala kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

6.5. Jei Pardavėjo interneto svetainėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų internetines svetaines, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų internetinių svetainių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

6.6. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

7. Rinkodara ir informacija.

7.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.

7.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

7.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

7.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo tinklapyje https://tka.lt/oro-transportas/kategorija/aviacijos-specialistams/egzaminavimo-klase/ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.

7.5. Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

8. Baigiamosios nuostatos.

8.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

8.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.