PASLAUGŲ PIRKIMO-PARDAVIMO IR JŲ GRĄŽINIMO TAISYKLĖS

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS INTERNETO SVETAINĖJE SIŪLOMŲ PASLAUGŲ PIRKIMO-PARDAVIMO TAISYKLĖS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
 

1. Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros interneto svetainėje siūlomų paslaugų pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato pirkėjo teises, pareigas ir atsakomybę pirkėjui įsigyjant paslaugą iš viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros (toliau – TKA) elektroninių paslaugų sistemoje. 

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. Asmens duomenys – kaip tai apibrėžta 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

2.2. Elektroninių paslaugų sistema – TKA interneto svetainėje www.tka.lt veikiančios Bepiločių orlaivių ir Egzaminų sistemos.

2.3. Pardavėjas – VŠĮ Transporto kompetencijų agentūra, įm. kodas 305598608, registruota I. Kanto g. 23, LT-44296 Kaunas.

2.4. Paskyra – registracijos į elektroninių paslaugų sistemą metu sukurta paskyra, prie kurios prisijungęs pirkėjas gali užsisakyti paslaugas, matyti ir valdyti savo užsakymus, pakeisti (atnaujinti) savo asmens duomenis bei atlikti kitus veiksmus. 

2.5. Paslauga – TKA organizuojama paslauga teikiama elektroninių paslaugų sistemoje.  

2.6. Pirkėjas – veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; nepilnametis nuo 16 iki 18 metų amžiaus, kuris turi tėvų arba globėjų sutikimą arba buvo emancipuotas teismo tvarka;  ar juridinis asmuo; užsiregistravęs elektroninių paslaugų sistemoje.

2.7. Privatumo politika – TKA direktoriaus patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis interneto svetaine www.tka.lt. Pirkėjas privalo susipažinti su šia privatumo politika savo paskyros sukūrimo metu. 

2.8. Sutartis – pirkėjo ir pardavėjo sudaroma atitinkamų paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis, laikoma sudaryta nuo to momento, kai pirkėjas, interneto svetainėje www.tka.lt suformavęs pirkinių krepšelį, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“.

2.9. Užsakymas – pirkėjo pateiktas užsakymas, kuriame yra nurodomos paslaugos, pageidaujamos įsigyti iš pardavėjo.

3. Pirkėjas, sukurdamas paskyrą, susipažįsta su Taisyklėmis, Privatumo politika bei VŠĮ Transporto kompetencijų agentūros duomenų tvarkymo taisyklėmis, ir susipažinimą su jomis patvirtina pirmosios registracijos metu. Taisyklės taikomos visiems pirkėjo užsakymams. 

4. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų reikalavimus. Pirkėjas apie pakeistas Taisykles yra informuojamas interneto svetainėje www.tka.lt. Pirkėjui perkant paslaugas yra taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

5. Pirkti paslaugas turi teisę tik pirkėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 2.6 papunktyje. 

6. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp pirkėjo ir pardavėjo, yra saugoma TKA klientų duomenų bazėje ne ilgiau, negu tai reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai.


II SKYRIUS
PIRKĖJO IR PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS


7. Pirkėjo teisės:

7.1. pirkti paslaugas šių Taisyklių nustatyta tvarka;

7.2. atsisakyti sutarties iki paslaugos suteikimo;

7.3. kitos teisės nustatytos Privatumo politikos VI skyriuje. 

8. Pirkėjo pareigos:

8.1. priimti užsakytas paslaugas ir už jas sumokėti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu nustatytą atlyginimą už administracinę paslaugą;

8.2. pasikeitus duomenims, pateiktiems registracijos elektroninių paslaugų sistemoje pildomoje registracijos formoje, nedelsiant juos atnaujinti;

8.3. neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų, kurie buvo suteikti registracijos elektroninių paslaugų sistemoje metu. Jeigu pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai pardavėją adresu info@tka.lt. 

9. Pardavėjo teisės:

9.1. nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti pirkėjo galimybę naudotis paslaugomis arba panaikinti pirkėjo registraciją, jeigu pirkėjas bando pakenkti pardavėjo darbo stabilumui ir saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų;

9.2. atskleisti pirkėjo asmens duomenis  Privatumo politikos V skyriuje nustatytais tikslais.

10. Pardavėjo pareigos:

10.1. sudaryti sąlygas pirkėjui įsigyti paslaugas;

10.2. saugoti pirkėjo asmens duomenis, pateiktus elektroninių paslaugų sistemoje pildomoje registracijos formoje, taip kaip tai nustatyta Reglamente (ES) 2016/679, Privatumo politikoje ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą;

10.3. pirkėjo asmens duomenis saugoti ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai.

 

III SKYRIUS
PASLAUGŲ UŽSAKYMAS, ATSISKAITYMAS IR MOKĖJIMŲ GRĄŽINIMAS

 

11. Paslaugas pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.

12. Paslaugų kainos nurodomos eurais, įskaitant PVM.

13. Pirkėjas atsiskaito už paslaugas vienu iš šių būdų:

13.1. tiesiogiai per elektronine bankininkystę; 

13.2. banko pavedimu. Pavedimui reikalingi rekvizitai nurodomi prie apmokėjimo.

14. Prieš pirkdamas paslaugas, pirkėjas gali pasirinkti, kam išrašoma sąskaita ir sistemoje nurodyti fizinio ar juridinio asmens rekvizitus. 

15. Po kiekvienos suteiktos paslaugos pardavėjas išrašo sąskaitą, kuri yra siunčiama pirkėjui elektroniniu paštu nurodytu paskyroje. 

16. Pirkėjas, norėdamas susigrąžinti mokėjimą, privalo elektroninių paslaugų sistemoje užpildyti mokėjimo grąžinimo formą.

17. Sumokėtas atlyginimas už  paslaugą grąžinamas pagal tvarką aprašytą TKA direktoriaus 2021 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 2-48 „Dėl apmokėjimo už viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros teikiamas paslaugas ir skubos tvarka teikiamų paslaugų tvarkos aprašo patvirtinimas“ (toliau - Tvarka) 17 punkte.

18. Pildydamas grąžinimo formą, pirkėjas turi nurodyti vieną iš Tvarkos  17 punkte nurodytų atvejų. 

19. Mokėjimai gražinami per 30 dienų nuo užpildytos grąžinimo formos TKA gavimo dienos į sąskaitą, nurodytą šioje formoje, pateiktoje per registracijos paskyrą.

 

IV SKYRIUS
PIRKĖJO IR PARDAVĖJO ATSAKOMYBĖ

 

20.Pirkėjas yra atsakingas už pardavėjui pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei pirkėjas elektroninių paslaugų sistemoje pateikia netikslius asmens duomenis, pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

21. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims ir iš to atsirandančias pasekmes. Jeigu iš pirkėjo paskyra naudojasi trečiasis asmuo, pardavėjas šį asmenį laiko pirkėju.

22. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai žala kyla dėl to, jog pirkėjas, neatsižvelgdamas į pardavėjo rekomendacijas ir pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

 

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Pardavėjas visus pranešimus siunčia pirkėjo registracijos formoje nurodytais kontaktais. 

24. Pardavėjas neatsako, jei pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų ar dėl kitų aplinkybių, nepriklausančių nuo pardavėjo.

25. Visi nesutarimai, kilę dėl Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Revisit consent button